Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Openstelling busbaan dichterbij

Politiek

DIEMEN - Het college van B en W heeft besloten een bestemmingsplanprocedure te starten voor de wijziging van de busbaan in Diemen. Deze procedure maakt het juridisch mogelijk de busbaan deels te verleggen, anders in te richten en open te stellen voor al het verkeer. Daarnaast wordt heel Diemen-Zuid een 30-kilometerzone.

Lex Scholten, wethouder Verkeer: "Wij beseffen dat het openstellen van de busbaan een ingrijpende wijziging is. Een deel van de bewoners van Diemen-Zuid wordt geconfronteerd met meer verkeer, terwijl in een ander deel het juist rustiger wordt. Daarom willen we dan ook zorgvuldig opereren om dit proces zo goed mogelijk uit te voeren."

Holland Park

Aanleiding voor het wijzigen van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van de woonwijk Holland Park en de wens dit nieuwe woongebied goed aan te sluiten op de rest van Diemen. Na de aanpassing ontstaat straks een eenduidige en sociaal veiligere route van Holland Park naar Diemen-Centrum. Voetgangers, fietsers, auto's en openbaar vervoer zijn dan in één zone gecombineerd.

Diverse onderzoeken

Sinds de bouw van Holland Park is de gemeente bezig met het onderzoeken hoe de verbindingen tussen Bergwijkpark (nu Holland Park), Diemen-Zuid en Diemen-Centrum het beste kunnen worden versterkt. Hiervoor is een plan van aanpak vastgesteld naar de gewenste verkeersstructuur. Al eerder zijn er overleggen geweest met het bewonersplatform en de bewoners van Diemen-Zuid. Dat heeft geleid tot een verkeersontwerp dat in maart 2018 is gepresenteerd. Opmerkingen van bewoners en andere belanghebbenden zijn daarna voor zover mogelijk verwerkt in het plan.

De laatste onderzoeken naar geluid en luchtkwaliteit zijn nu afgerond. Uit de onderzoeken blijkt dat het openstellen van de busbaan mogelijk is zonder dat de normen voor geluid en luchtkwaliteit worden overschreden.

Inloopavond

Voor bewoners en andere betrokkenen wordt dit voorjaar een inloopavond georganiseerd waarin de resultaten van de onderzoeken worden gepresenteerd.

Ook wordt de bestemmingsplanprocedure toegelicht. Hierin wordt ook aangegeven op welke momenten bewoners en andere betrokkenen hun mening kunnen geven over het bestemmingsplan. Naar verwachting duurt het anderhalf jaar voordat het gewijzigde bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Naast het starten van de bestemmingsplanprocedure wil de gemeente ook beginnen met het herinrichten van de openbare ruimte rondom de route van de busbaan. Bewoners zullen uitgenodigd worden mee te denken over de inrichting. Hierin worden aspecten zoals groen, voldoende speelvoorzieningen, aanpak parkeeroverlast etc. meegenomen. Bewoners worden hierin actief betrokken.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief