Afbeelding

Eerste stap herontwikkeling Saanterrein

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W heeft op 6 april 2021 ingestemd met de ruimtelijke randvoorwaarden voor de herontwikkeling van het Saanterrein. Deze voorwaarden vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van het Saanterrein en worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Verhuizing Saan

Het bedrijf Koninklijke Saan B.V. verhuist van de huidige vestiging aan de Weesperstraat naar de Overdiemerweg. De verwachting is dat de verhuizing eind 2021 plaatsvindt. De huidige locatie komt daarmee vrij. Het is de bedoeling dat deze locatie wordt omgezet naar een locatie waar woningen kunnen worden gebouwd.

Hiervoor hebben de initiatiefnemers Joop en Irma Saan een plan ingediend bij de gemeente onder de noemer ‘Hof van Saan’. De gemeente staat welwillend tegenover de plannen, omdat deze locatie kansrijk is als woningbouwlocatie.

Ruimtelijke randvoorwaarden

Voordat het plan verder kan worden uitgewerkt, moeten de ruimtelijke randvoorwaarden worden vastgesteld door de gemeenteraad. De ruimtelijke randvoorwaarden beschrijven de kaders die noodzakelijk zijn voor de transformatie van het huidige terrein naar een locatie die geschikt is voor woningbouw. Zo heeft de gemeente als voorwaarde gesteld dat voor het bouwen van de woningen rekening gehouden moet worden met een verdeling van 30% sociale huurwoningen, 20% middeldure woningen en 50% vrije sector woningen. Dit past ook binnen het coalitieakkoord van Duurzaam Samenleven 2018-2022.

Vervolgstappen

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de ruimtelijke randvoorwaarden, kunnen de volgende stappen worden gezet. De gemeente zal de buurt informeren over deze ruimtelijke randvoorwaarden en deze worden ook ter inzage gelegd. Ook het vervolg van het proces komt dan aan de orde. Zo moet bijvoorbeeld het bestemmingsplan worden gewijzigd om woningbouw mogelijk te maken. Ook Saan zal de buurt betrekken bij het verder uitwerken van het plan. De ruimtelijke randvoorwaarden worden behandeld in de informatieve raadsvergadering van 20 mei 2021. De gemeenteraad neemt donderdag 27 mei een definitief besluit.

Herontwikkeling Saan

De ruimtelijke randvoorwaarden vormen de basis voor de verdere planvorming en zijn nodig om de volgende stappen (de anterieure overeenkomst en de juridisch planologische procedure) in het ontwikkelingsproces mogelijk te maken.

Een belangrijk uitgangspunt is dat iedereen in Diemen moet kunnen wonen, ongeacht inkomen. De toekomstige woonbuurt moet daarom voldoen aan een gedifferentieerd woningprogramma. Het moet ruimtelijk passend zijn in de omgeving en een volwaardig onderdeel van Diemen Zuid gaan uitmaken.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief