Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

College vraagt gemeenteraad bestemmingsplan wijzigen hoofdverkeersstructuur Diemen-Zuid vast te stellen

Algemeen

DIEMEN - Het college van Ben W legt het bestemmingsplan voor het wijzigen van de hoofdverkeersstructuur in Diemen-Zuid voor aan de gemeenteraad. Dit bestemmingsplan voorziet in onder meer het openstellen van de busbaan in Diemen-Zuid,  het invoeren van de 30 km-zone op de hoofdwegen in Diemen Zuid en het aanleggen van een rotonde op de kruising Boven Rijkersloot-Beukenhorst.

Het vaststellen van het bestemmingsplan is een juridische voorwaarde om verder te kunnen met het wijzigen van de hoofdverkeersstructuur in deze wijk. “Het college heeft alle belangen afgewogen en is van mening dat het bestemmingsplan met een positief advies aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. De benodigde onderzoeken zijn afgerond en er is uitgebreid gereageerd op de zienswijzen van inwoners en organisaties. Het wijzigen van de hoofdverkeersstructuur leidt uiteindelijk tot een betere en eerlijkere verdeling van het verkeer in Diemen Zuid”, aldus wethouder Lex Scholten.  

De gemeenteraad moet uiteindelijk het bestemmingsplan vaststellen.

De aanleiding voor het wijzigen van de hoofdverkeersstructuur in Diemen-Zuid is de ontwikkeling van de woonwijk Holland Park en de wens  dit nieuwe woongebied goed aan te sluiten op de rest van Diemen. Na de aanpassing ontstaat straks een eenduidige en sociaal veiligere route van Holland Park naar Diemen-Centrum. Voetgangers, fietsers, auto’s en openbaar vervoer zijn dan in één verbinding gecombineerd.

Het wijzigen van de verkeersstructuur houdt in het openstellen van de huidige busbaan voor al het verkeer, het invoeren van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op de hoofdwegen in Diemen-Zuid en ook het aanleggen van een rotonde bij de kruising Boven Rijkersloot-Beukenhorst. In een eerder stadium is een verkeersontwerp gemaakt waar de genoemde voorstellen in zijn verwerkt.

Mening

Op verschillende momenten hebben bewoners de gelegenheid gehad hun mening te geven over de plannen voor het wijzigen van de verkeersstructuur Diemen-Zuid. Zowel het verkeersontwerp als ook het ontwerp bestemmingplan hebben beide ter inzage gelegen. De reacties op het verkeersontwerp hebben niet geleid tot grote aanpassingen. Op het ontwerp bestemmingsplan heeft de gemeente 44 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen waren vooral gericht op thema’s zoals verkeersveiligheid, verkeer, luchtkwaliteit, geluid en andere zaken. Deze zijn beantwoord en verwerkt in de reactienota die ook naar de gemeenteraad wordt gestuurd. 

Herinrichten openbare ruimte 

Vooruitlopend op de besluitvorming in de gemeenteraad op het bestemmingsplan, is de gemeente alvast gestart met de voorbereidingen voor het herinrichten van de openbare ruimte rondom de omgeving van de verkeersstructuur. De gemeente heeft drie verschillende thema’s uitgewerkt: Het Boslint, Het Parklint en Het Bijenlint. De verschillende thema’s geven elk een andere dimensie aan de inrichting van de openbare ruimte in de omgeving. Bewoners konden tot en met 3 mei 2021 hun mening geven over deze thema’s via een online vragenlijst. De online vragenlijst is zeer goed ingevuld. De reacties op de vragenlijst worden gebruikt voor het maken van een schetsontwerp. Dit schetsontwerp wordt vervolgens gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst voor geïnteresseerden.

Het bestemmingsplan wordt voor het zomerreces behandeld.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief