Foto: DiemerNieuws

Diemen komt met aanpassingen in Huisvestingsverordening 2020

DIEMEN - De gemeente Diemen gaat in twee stappen de Huisvestingsverordening herzien. De herziening is wettelijk nodig omdat een verordening maximaal vier jaar van kracht mag zijn. 

Dit geeft Diemen de kans om nu al een aantal zaken in lijn te brengen met de woonvisie. Zo wil het college een start maken met de regulering van middeldure (nieuwbouw)huurwoningen, zodat deze woningen voor middeninkomens beschikbaar zijn. Ook komt er een stelsel van vergunningen zodat beter geregeld wordt wat mag en wat niet mag in Diemen voor bijvoorbeeld het woningdelen, splitsen van woningen of de exploitatie van een Bed & Breakfast.

Tot 15 oktober 2020 hebben inwoners de mogelijkheid om zich uit te spreken over de voorgenomen aanpassingen. Informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Diemen. In december van dit jaar komt de aangepaste Huisvestingsverordening in de gemeenteraad. Als de raad er mee instemt worden de nieuwe regels per 1 januari 2021 van kracht. Vanaf die datum zijn ook de beleidsregels gereed die nodig zijn om vergunningaanvragen goed te kunnen afwegen.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen in de Huisvestingsverordening 2020

Middeldure huurwoningen voor middeninkomens

Voor middeldure huurwoningen (huur tot €1.026) wordt geregeld dat deze woningen ook daadwerkelijk bij de groep met een middeninkomen terecht komen. Er wordt aangegeven wat middeldure huur is, op welke woningen de regels van kracht zijn en er komt een vergunningplicht. Dit gaat nu alleen gelden voor nieuwe projecten waarvoor via de doelgroepenverordening (door de gemeenteraad vastgesteld in 2019) is bepaald dat de huur niet hoger mag zijn dan de middeldure huurgrens.

Leraren basisonderwijs

Ook wil de gemeente dat leraren in het Diemense basisonderwijs aan de scholen verbonden kunnen blijven door mogelijk te maken dat zij - onder voorwaarden - via directe bemiddeling voor een sociale huurwoning van woningcorporaties in aanmerking komen.

Veranderingen in de voorraadvergunningen

De gemeente wil onder strikte voorwaarden woningdelen, splitsen, onttrekken en omzetten mogelijk maken om zo een bijdrage te leveren aan het verkleinen van het woningtekort. Hiervoor is het vergunningstelsel in deze verordening uitgebreid. Tegelijkertijd helpt dit vergunningstelsel bij het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen in buurten omdat de gemeente beter kan sturen op de leefbaarheid in buurten en wijken door bijvoorbeeld een vergunning in te voeren voor Bed & Breakfast verhuur van kamers. Het zogenaamde verkameren van een woning en deze kamers los verhuren is nog steeds niet toegestaan. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het verhuren van een hele woning aan toeristen.

Nieuwe herzieningsronde in 2021

In 2021 volgt de tweede herziening van de Huisvestingsverordening. Dan zullen onder andere de regionale regels voor woonruimteverdeling van sociale huurwoningen erin verwerkt worden (vaststelling juli 2021). De gemeente organiseert volgend voorjaar ook nog een uitgebreide inspraakronde zodat inwoners kunnen aangeven wat ze van alle nieuwe regels in de Huisvestingsverordening vinden. Dit in de verwachting dat het dan ook weer mogelijk is fysieke inloopbijeenkomsten te organiseren over dit belangrijke onderwerp.

Meer berichten