Afbeelding

Diemen komt met agenda voor volledige duurzaamheid in 2050

Algemeen

DIEMEN - De problemen waar we nu in Diemen tegenaan lopen aanpakken en samen met inwoners en bedrijven het dorp toekomstbestendig maken voor de generaties na ons. Onder het motto ‘van duurzame dingen doen naar dingen duurzaam doen’ beschrijft het college van B en W in de Duurzaamheidsagenda de ambitie en een programmatische aanpak naar volledige duurzaamheid in 2050. De Duurzaamheidsagenda is op 2 juli door de gemeenteraad vastgesteld.

Ambitie

Wethouder van Duurzaamheid Matthijs Sikkes-van den Berg: "Het halen van deze ambitie lukt alleen als we er allemaal de schouders onder zetten, gemeente, inwoners en bedrijven. De gemeente wil helpen en voorop lopen, onzekerheden verminderen en handelingsperspectief bieden. Het hoeft niet morgen af. We hebben tijd om te bouwen om de dingen steeds meer duurzaam te doen."

De Diemense Duurzaamheidsagenda sluit aan bij regionale en nationale duurzaamheids- en klimaatagenda’s en heeft twee pijlers: een gezonde leefomgeving met de thema’s klimaatadaptatie, luchtkwaliteit en geluid en schone mobiliteit. En de pijler duurzame samenleving met de thema’s energie en klimaat, afval en circulaire economie, natuur en biodiversiteit. Ook geeft de Duurzaamheidsagenda aan wat de gemeentelijke organisatie zelf doet aan duurzaamheid en hoe het de samenleving wil betrekken en enthousiasmeren.

Maatregelen

Uit de Duurzaamheidsagenda valt op te maken dat Diemen maatregelen neemt om zich te wapenen tegen extremere weersomstandigheden zoals langdurige droogte en hevige regenbuien. Zaken die de luchtkwaliteit verslechteren en overlast van geluid geven wil Diemen aanpakken bij de bron. In het verlengde daarvan wil de gemeente het reizen en vervoer zonder fossiele brandstoffen op alle mogelijke manieren stimuleren. Doel van dit alles: minder geluid en uitstoot van luchtverontreiniging, stikstof en broeikasgas en inspelen op klimaatverandering.

Zon en wind

Diemen wil via zon en wind zoveel mogelijk in de energiebehoefte van Diemense huishoudens, bedrijven en instellingen gaan voorzien. Hoe Diemen dat wil gaan doen wordt na de zomer verder uitgewerkt in de Regionale Energiestrategie (RES) en een Transitievisie Warmte. In 2050 wil Diemen een circulaire of kringloopeconomie hebben gerealiseerd. De eerste stap voor Diemense inwoners is het beter scheiden en reduceren van het restafval. Ook ligt een plan voor versterking van biodiversiteit en verbetering van de verbinding tussen natuur en groen van de buurten. Doel van dit alles: Diemen toekomstbestendig maken voor de generaties na ons.

Partnerschappen

Het college en de gemeenteraad willen de duurzame ambities graag samen met inwoners aanpakken en partnerschappen aangaan of versterken met bedrijven, verenigingen, scholen en innovatieve start-ups en initiatieven. De gemeente blijft de onafhankelijke stichting Daarom Duurzaam Diemen ondersteunen om uit te groeien tot hét platform voor duurzaamheid in Diemen.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief