Afbeelding

Inwoners om reactie gevraagd op Huisvestingsverordening 2021

Algemeen

DIEMEN - De ontwerp Huisvestingsverordening 2021 van gemeente Diemen is door het college van B en W op 11 mei vrijgegeven voor inspraak. Dat houdt in dat inwoners van Diemen om hun mening gevraagd wordt voordat de gemeenteraad het laatste woord heeft en de Huisvestingsverordening 2021 in september vaststelt.

De inspraak loopt van 13 mei tot 24 juni

In de verordening heeft Diemen allerlei regels vastgelegd die het mogelijk maken om de schaarse woningvoorraad in de gemeente eerlijker te verdelen. Er staat bijvoorbeeld in wie toestemming krijgt om in een sociale of middeldure huurwoning te gaan wonen, dat Diemenaren voorrang hebben en hoe wordt omgegaan met urgentie. Ook zijn in de verordening regels vastgelegd voor verschillend gebruik van de woning, zoals het verbouwen van je woning in appartementen of het verhuren van een kamer aan toeristen. Door voor al deze zaken duidelijke regels te stellen heeft de gemeente een instrument in handen om schaarste aan woningen aan te pakken, misbruik van woningen tegen te gaan en de leefbaarheid in de buurten te verbeteren.

In de Huisvestingsverordening 2021 zijn ten opzichte van de verordening die door de gemeenteraad is vastgesteld in 2020 twee nieuwe onderwerpen toegevoegd. Dat zijn de wijzigingen in de Huisvestingswet die per 1 januari 2021 in werking is getreden. Deze maakt het bijvoorbeeld mogelijk om vanaf 1 oktober een registratieplicht voor Bed & Breakfast in te voeren.

Ook is het nieuwe beleid voor de regionale woonruimteverdeling in de Huisvestingsverordening verwerkt. Deze nieuwe regels geven actieve woningzoekenden meer kansen op het vinden van een sociale huurwoning. Deze nieuwe afspraken voor de regionale woonruimteverdeling zijn door alle 15 gemeenteraden in de woningmarktregio goedgekeurd. Diemen gaat ook de lokale regels voor woonruimteverdeling hierop aanpassen. Meer informatie over de regionale woonruimteverdeling staat op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Online informatiebijeenkomst op 3 juni 

De tekst van de Huisvestingsverordening staat te lezen op de website www.diemen.nl (zoekterm huisvestingsverordening 2021). Het document is in het gemeentehuis (op afspraak) ook in te zien.

Wie de materie moeilijk vindt te begrijpen of nog vragen heeft over bepaalde regels in de Huisvestingsverordening kan zich opgeven voor een online informatieavond op donderdagavond 3 juni van 19.30 – 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst geeft de gemeente informatie en uitleg en kunnen inwoners vragen stellen. Na deze bijeenkomst hebben inwoners dan nog ruim drie weken, tot 24 juni, om zienswijzen door te geven. Wie liever telefonisch wil afpreken met één van de beleidsadviseurs kan via het Klantcontactcentrum van gemeente Diemen een afspraak maken.

Inwoners van Diemen kunnen op drie manieren laten weten wat ze van de regels en afspraken in de nieuwe huisvestingsverordening 2021 vinden: per mail, telefonisch aan de beleidsadviseurs of op de informatieavond.

De definitieve tekst van de Huisvestingsverordening 2021 zal in de gemeenteraad van 16 september worden behandeld. Als de gemeenteraad de Huisvestingsverordening 2021 vaststelt wordt deze per 1 oktober 2021 van kracht. Dat geldt niet voor de nieuwe regels voor de woonruimteverdeling. Die treden in als het woonruimteverdeelsysteem WoningNet hierop is aangepast. Dat zal zijn naar verwachting zijn in de zomer van 2022.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit de krant