Op de Rode Kruislaan komt een Tiny Forest.
Op de Rode Kruislaan komt een Tiny Forest.

Meer groen en meer bos in Diemen

  Politiek

DIEMEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een update vastgesteld van het uit 2011 daterende Groenplan. Om Diemen klimaatbestendig te maken, wordt groen in de gemeente een steeds belangrijker thema. De gemeente vraagt daarom de hulp van inwoners om 'stenige plekken' in kaart te brengen.

Wethouder Jorrit Nuijens: "Het klimaat verandert. We kennen allemaal wel plekken waar het na een flinke regenbui blank staat. Met een groene inrichting kan het water beter weg, bevorderen we de biodiversiteit én krijgen we ook nog eens een fleuriger aanzicht. Een win-win situatie dus! Ik roep bewoners op om grote, stenige plekken aan ons door te geven. Wij kijken als gemeente natuurlijk ook om ons heen, bijvoorbeeld naar de directe omgeving van het gemeentehuis. Met alle verzamelde informatie maken we een kansenkaart. Die kaart helpt ons gericht verder te werken aan het vergroenen van onze gemeente".

Voortuinen en boomspiegels

De gemeente was al aangesloten bij operatie Steenbreek; een platform dat gemeente en inwoners ondersteunt en tips geeft om de eigen tuin te vergroenen. Diemen gaat nog een stapje verder. Wanneer een wijk wordt opgeknapt, worden bewoners gratis geholpen bij het vergroenen van hun voortuinen. De tegels worden opgehaald en er wordt grond beschikbaar gesteld. Ook brengt de gemeente de mogelijkheden om boomspiegels en stukken plantsoen in zelfbeheer te onderhouden actief onder de aandacht.

Tiny Forest en Diemense Bosjes

Naar aanleiding van een motie van GroenLinks en D66 zijn de mogelijkheden onderzocht voor Tiny Forests of 'Diemense bosjes'. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het is een bos van de buurt waar zowel scholen als buurtbewoners bij betrokken zijn. De naam Tiny Forest is vastgelegd door het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN). Uitsluitend een bosje dat aan de door de IVN omschreven eisen voldoet, mag Tiny Forest heten.

Wethouder Nuijens: "We staan natuurlijk positief tegenover de officiële Tiny Forests. Daarnaast zien we ook kansen voor kleinere bosjes die niet voldoen aan de eisen van een Tiny Forest. Ook dergelijke 'Diemer bosjes' hebben een positief effect op het gebied van waterberging, hittestress, educatie, verblijfskwaliteit en natuurwaarde. Een 'Diemer bosje' kunnen we dus makkelijker aanleggen en dat gaan we de komende jaren ook zeker doen!"

Rode Kruislaan

Bij de Rode Kruislaan is al een aanvraag gedaan voor een Tiny Forest. Naar verwachting wordt dit eerste Tiny Forest van Diemen in de loop van volgend jaar geopend.

Meer berichten