Park Spoorzicht blijft voor groot deel groen.
Park Spoorzicht blijft voor groot deel groen.

Conceptakkoord coalitie: 2.833 nieuwe woningen en ruimte voor hockeyvelden

Politiek

DIEMEN - De coalitie van GroenLinks, D66 en de PvdA heeft het conceptcoalitieakkoord gepresenteerd. Belangrijke punten in het akkoord zijn onder andere de bouw van 2.833 woningen (waaronder 1.085 sociale huurwoningen), duurzaamheid, het groene karakter van de gemeente, ruimte voor hockeyvelden in park Spoorzicht, diversiteit en armoedebeleid. Het college zet ook in op de vestiging van een middelbare school in Diemen. De naam van het conceptcoalitieakkoord is 'Duurzaam Samenleven'. De wethouders worden Jorrit Nuijens (GroenLinks), Jeroen Klaasse (D66) en Lex Scholten (PvdA).

Woningen

Er worden 2.833 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om 1.085 sociale huurwoningen, 600 middenhuurwoningen en 1.148 vrije sectorkoop/huurwoningen. Bij de 600 middenhuurwoningen wordt bij de eerste verhuur voorrang gegeven aan Diemense kandidaten. Er wordt voor gezorgd dat de middenhuurwoningen ook een middenhuur houden. De coalitie wil de woningen bouwen in de wijken Holland Park-West en Holland Park-Zuid. De locaties bij Griend, Buitenlust en de vrijkomende locatie van basisschool De Venser zijn in beeld als 'zoeklocaties' voor sociale woningbouw.

Middelbare school

De voorkeurslocatie voor de middelbare school is bij het Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid. Naast de bestaande Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan wordt een tweede sporthal gerealiseerd. Van het huidige park Spoorzicht wordt 50 procent behouden als groengebied. Dit deel wordt door versterking van verbindingen ecologisch belangrijker. Tevens wordt het bezoekersvriendelijk ingericht. Er wordt geïnvesteerd in de biodiversiteit en natuurwaarden en de ecologische verbinding met omliggende gebieden wordt versterkt. 

Spoorzicht

Op het overige deel van park Spoorzicht komen maximaal twee hockeyvelden met een kantine met een zo openbaar mogelijk karakter en uitstraling. Voor parkeren en de ontsluiting van de wijk wordt een inpasbare oplossing ontworpen. "Gebruik van deze 50 procent voor hockey is onnodig als blijkt dat binnen drie jaar een hoogwaardige hockeyvoorziening elders in Diemen kan worden gerealiseerd, eventueel door het verplaatsen van de honkbalaccommodatie naar Amsterdam. Het huidige 'Ajax-pad' en het gebied van de Oosterringdijk tot aan de Hartveldseweg wordt heringericht. Dit gebied wordt ingericht voor verblijf en ontspanning met uitdrukkelijke aandacht voor groen, water, flora en fauna.

Van Gemertplantsoen

De vanwege de ondertunneling uitgestelde opknapbeurt van het Van Gemertplantsoen wordt hierbij betrokken. Onderzocht wordt of het parkeren bij het station in de definitieve situatie kan worden ingepast, zonder aantasting van het groene karakter van het plantsoen. Het aantal parkeerplekken zal hierbij ten hoogste gelijkblijven aan de huidige parkeercapaciteit bij het station in het centrum van Diemen. Het bestaande parkeerterrein aan de noordzijde van het station wordt inclusief de ruimte die ontstaat door de voor de tunnelaanleg noodzakelijke sloop van vier woningen bij Spoorzicht, gereserveerd voor sociale woningbouw.

De conceptversie, die vandaag is gepubliceerd, wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad, bewoners en organisaties. Na een uitgebreide openbare overlegronde hebben GroenLinks, D66 en de PvdA enkele weken geleden het advies van informateur Ruud Grondel (GroenLinks) om in gesprek te gaan over de vorming van een college opgevolgd. Die prettige en inhoudelijke gesprekken hebben geleid tot een conceptversie van het akkoord. Iedereen is tijdens de informatieve raadsvergadering op 24 mei welkom om een mening te geven over het conceptakkoord.

Van Engelen

GroenLinks-fractievoorzitter Nicole van Engelen: "We zijn enorm trots op dit akkoord en zien uit naar het commentaar en de aanvullingen en verbeteringen van anderen. Het akkoord stelt voor om meer werk te maken van diversiteit, om veel sociale woningen en middenhuur te bouwen, fors in te zetten op duurzaamheid, meer Diemenaren aan het werk en uit de armoede te helpen, en om stevige keuzes te maken voor een goed en gevarieerd aanbod aan voorzieningen. Dit akkoord investeert blijvend in voor GroenLinks belangrijke punten zoals betaalbaar wonen, diversiteit en armoedebeleid, en zet grote stappen ten aanzien van energietransitie, afval en klimaatadaptatie, en het verbinden en versterken van Diemense natuur." 

Klaasse

Jeroen Klaasse, lijsttrekker van D66 Diemen: "Dit akkoord voorziet in investeringen en in uitstekende voorzieningen voor onderwijs, welzijn, sport en cultuur, om Diemenaren dichter bij elkaar te brengen, zoals de middelbare school, een extra sporthal en hockeyvelden. Ook zijn we blij met de voorgestelde bouw van sociale en middeldure huurwoningen. D66 is trots op de duidelijke keuzes voor prioriteiten zoals duurzaamheid en diversiteit."

Scholten

PvdA-lijsttrekker Lex Scholten: "Het is een evenwichtig akkoord met aandacht voor duurzaamheid, sociaal beleid en gemeenschapszin. Ik ben bijzonder blij met de extra inspanning voor sociale woningbouw en middenhuur. Een akkoord waar ik als sociaaldemocraat trots op ben." 

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief