Wethouder Jeroen Klaasse van Financiën.
Wethouder Jeroen Klaasse van Financiën.

Begroting Diemen: financiën op orde, maar niet zorgeloos

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W van Diemen is het in deze lastige tijden gelukt om veel voornemens een concrete plek te geven in de Programmabegroting 2023. Die bood het college aan de gemeenteraad aan. 

Bestaanszekerheid en kansengelijkheid vormen een belangrijk thema in deze begroting, zeker met het oog op de energiecrisis en de oplopende inflatie. Het college wil daar geld voor uittrekken, net als voor eenzaamheidsbestrijding, energietransitie, verdere vergroening, duurzaamheid en veiligheid. Het voornemen is ook om te blijven investeren in betaalbare woningen, in Holland Park en op een aantal plekken in de bestaande bebouwing.

Hoewel er dus ruimte is voor investeringen, is het college niet zonder zorgen. De economische ontwikkeling en de bijdrage van het Rijk voor de periode na 2025 geven nog flinke onzekerheid. Het college constateert dat we ons in economisch onstuimige tijden bevinden. De inflatie is hoog en de prijzen voor energie en grondstoffen lopen snel op. Dat raakt zeker de Diemense huishoudportemonnees en kan voor nieuwe of extra armoede zorgen. 

Daarom zet Diemen onverminderd haar sociale beleid voort en wil, waar nodig, in 2022 al extra maatregelen treffen. Of dat voldoende zal zijn, is volgens het college nog moeilijk in te schatten. In ieder geval zijn bestaanszekerheid, kansengelijkheid en onderwijs belangrijke elementen van het sociaal beleid. De begroting laat zien dat de gemeente daar nog actiever werk van wil maken, onder andere via jongerenwerk, schuldhulpverlening en Wmo-voorzieningen.

De groei van Diemen houdt aan en biedt financiële armslag. Voor de uitbreiding van het Diemense woningbestand wil het college stevig inzetten op sociale woningbouw. De groei van het aantal inwoners leidt tot meer vraag naar dienstverlening en het vraagt investeringen in voorzieningen. De laatste jaren zijn er wat dat betreft al mooie resultaten gerealiseerd met de sporthal, het sportpark en de aanstaande uitbreiding van De Omval. Die laatste valt weliswaar duurder uit dan begroot, maar dat is zonder grote problemen in de begroting op te vangen. 

Ook voor de toekomst kijkt het college naar meer voorzieningen. Zo gaat de gemeente in 2023 onderzoek verrichten naar de mogelijkheid om een middelbare school in Diemen te realiseren. Daarnaast is de toekomst van  Sportcentrum F.B Duran onderwerp van onderzoek. Die beide zaken zullen in samenhang worden bezien. 

Het college trekt geld uit voor het versterken van de sociale samenhang in de nieuwe wijk Holland Park. Verder werkt het college aan verbeteringen van de woonomgeving door extra geld te bestemmen voor de bestrijding van onveiligheid en ondermijning en door de openbare ruimte verder te vergroenen en aan te passen aan het veranderend klimaat. Om de Diemense inwoner meer te betrekken bij deze stappen wordt er meer werk gemaakt van communicatie en participatie.

Wethouder Financiën Jeroen Klaasse is tevreden dat de begroting financiële ruimte biedt: “Het solide financiële beleid van de afgelopen jaren zorgt dat we een stootje kunnen hebben. We kunnen echt doen wat nu nodig is: onze bewoners ondersteunen en ons dorp verder ontwikkelen. Dat is in deze lastige tijden zeker niet vanzelfsprekend. Het lukt gelukkig wel om de stijging van de lokale lasten te beperken tot 3%. Dat is bij de huidige inflatie een positief punt. Tegelijkertijd moet ik aantekenen dat we niet zonder zorgen zijn. Net als bij alle andere gemeenten heeft de jeugdzorg de afgelopen jaren voor veel extra financiële druk gezorgd. We blijven er aan werken om daar grip op te krijgen. Verder gaf het Rijk nog geen duidelijkheid over de rijksbijdrage vanaf 2026. Als blijkt dat Diemen minder geld ontvangt, dan zou dat een grote financiële uitdaging op kunnen leveren.’’

Uit de krant

Voorproefje WeesperNieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief