Afbeelding

Informateur Zita Pels: Verdere formatiegesprekken tussen GroenLinks, Ons Diemen, D66 en PvdA

Algemeen

DIEMEN - Informateur Zita Pels (GroenLinks) is op basis van gesprekken met de politieke partijen in Diemen, de verkiezingsuitslag en de gewenste stabiliteit tot de conclusie gekomen dat verdere formatiegesprekken tussen GroenLinks, Ons Diemen, D66 en PvdA goede kansen bieden op een coalitie die kan rekenen op ruim voldoende draagvlak in de gemeenteraad.

In haar advies aan de gemeenteraad schrijft Pels: “Op 18 maart ben ik, op verzoek van de fractie van GroenLinks, gestart met het informatieproces. In deze brief informeer ik de raad over mijn conclusies en advies. Ik wil alle partijen danken voor de constructieve en prettige gesprekken die we hebben gevoerd. Een ieder van u heeft een groot hart voor Diemen en onderschrijft het grote belang van een stabiel bestuur. In de gesprekken heeft u stilgestaan bij de lage op komst bij de gemeenteraadsverkiezingen. U ziet de lage opkomst allen als een opdracht aan uzelf om de relatie met de inwoner te verbeteren en meer zichtbaar te zijn. Ik raad u aan als raad hier het gesprek over te voeren en gezamenlijk vervolg te geven aan deze opdracht.”

“U staat als gemeente voor grote opgaven. De afgelopen jaren bent u geconfronteerd met twee grote landelijke opgaven die ook hun weerslag kennen in uw gemeente: de strijd tegen klimaatverandering en de wooncrisis. Door de wanstaltige oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert zal de druk verder toenemen op deze twee opgaven. Ook wordt er solidariteit van u gevraagd: naast de bestaande vluchtelingen uit andere werelddelen, zal een extra groep vluchtelingen een veilige plek geboden moeten worden. De inflatie zet druk op het budget van uw inwoners en mensen die het al moeilijk hebben zullen door deze inflatie verder in verdrukking komen. Dit vraagt extra aandacht van u om een verdere tweedeling in de maatschappij tegen te gaan. Ook zal de inflatie effect hebben op uw eigen budget, dat al onder druk staat als gevolg van de oplopende kosten in het sociaal domein. De toenemende onzekerheden en tekorten van grondstoffen kunnen ook uw eigen plannen raken. Dit kan een effect hebben op uw ambities in de komende periode.”

“Gelukkig zijn er tussen de meeste van de partijen veel programmatische overeenkomsten. Ook de waardering voor elkaar is groot. Dit biedt kansen om meer samen te werken binnen de raad en de grote opgaven waar u voor staat samen het hoofd te bieden. Een versterkte eensgezindheid kan een grote bijdrage leveren aan stabiliteit in roerige tijden. In mijn ogen bent u allen verantwoordelijk voor het vormgeven van deze samenwerking. Ik raad u aan hier gezamenlijk in de raad het gesprek over aan te gaan en afspraken over te maken, bijvoorbeeld door het oprichten van een werkgroep die zich buigt over de wijze van samenwerken in de raad. Daarnaast zie ik een extra verantwoordelijkheid voor de toekomstige coalitiepartijen en raad hen aan een vorm te vinden waarin alle partijen de gelegenheid krijgen een bijdrage te leveren aan het coalitieakkoord.”

“De komende jaren zal er door de grote opgaven ook veel veranderen in de gemeente Diemen. Voor participatie van inwoners is door verschillende partijen in de gesprekken aandacht gevraagd. Het belang van een continue dialoog tussen inwoners en lokale overheid wordt door u onderschreven. U heeft aangegeven dat bestaande instrumenten vaker kunnen worden ingezet en verschillende partijen hebben ook aangegeven open te staan voor experimenten in participatie, zoals een burgerberaad. Ik raad u aan in het coalitieakkoord expliciet aandacht te besteden aan participatie.”

Proces 

“Op 21 maart heb ik alle fracties gesproken over de wensen voor de vorming van een nieuwe coalitie. De eerste gespreksronde met alle partijen is opgevolgd door een tweede verdiepende gespreksronde. Het algemene beeld is dat het partijen verstandig lijkt als de huidige coalitie van GroenLinks, D66 en PvdA doorgaat. Verschillende partijen hebben aangegeven dat het, gezien de verkiezingsuitslag, van belang is om te onderzoeken of een lokale partij ook zou kunnen deelnemen aan een coalitie. Uit mijn gesprek met de VVD bleek terughoudendheid om deel te nemen aan de coalitie gezien de grote programmatische verschillen met GroenLinks, D66 en PvdA. Daarom is in de tweede ronde met Onafhankelijke Partij Diemen, Ouderenpartij Diemen en Ons Diemen gesproken, samen met GroenLinks, D66 en PvdA. Vervolgens heeft nog een gesprek met GroenLinks, D66 en PvdA plaatsgevonden. De gesprekken in deze tweede ronde waren opnieuw zeer constructieve gesprekken.”

“Op basis van de gesprekken, de verkiezingsuitslag en gewenste stabiliteit kom ik tot de conclusie dat verdere formatiegesprekken tussen GroenLinks, Ons Diemen, D66 en PvdA, goede kansen bieden op een coalitie die kan rekenen op ruim voldoende draagvlak in de raad.”

“Graag wil ik nog stilstaan bij de inzet van zowel de Ouderenpartij Diemen als Onafhankelijke Partij Diemen in de twee gesprekken die zijn gevoerd. Beide partijen hebben laten zien in de gesprekken die ik met de vertegenwoordigers heb gevoerd dat zij een groot besef van verantwoordelijkheid hebben en inzicht in de opgaven waar de gemeente voor staat. Vanzelfsprekend ben ik bereid om mijn conclusies en adviezen in een gesprek met de raad nader toe te lichten en zal hiervoor aanwezig zijn tijdens de gemeenteraad op 30 maart 2022”, aldus Pels.

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief