Afbeelding

B en W informeert gemeenteraad over verhelpen storingen openbare verlichting

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W heeft de gemeenteraad in een memo geïnformeerd over storingen aan de openbare verlichting.

Er zijn vorig jaar vorig jaar regelmatig storingen aan de openbare verlichting geweest. Verschillende fracties en bewoners hebben hier melding van gemaakt en vragen over gesteld. 

Betrokken partijen 

B en W schrijven aan de gemeenteraad dat bij het oplossen van storingen aan de openbare verlichting verscheidene partijen betrokken zijn die allemaal hun eigen rol/verantwoordelijkheid hebben. De gemeente is de beheerder van de openbare verlichting, de toezichthouder constateert schade en storingen en ontvangt meldingen van bewoners en bewaakt het proces. Aannemer Speer is verantwoordelijk voor plaatsen en functioneren van armaturen en lampen. De gemeente geeft de aannemer opdrachten. Liander is eigenaar van kabelnet en verantwoordelijk voor kabels. Projectaannemers zijn verantwoordelijk voor het verloop van het projecten en het constateren van storingen tijdens projecten. 

“Tijdens reconstructies en grootschalige werkzaamheden worden in korte tijd door veel partijen werkzaamheden uitgevoerd, denk aan Liander, Waternet, GVB. Het risico op schades aan kabels door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden, is dan aanwezig. Meestal worden de schades direct opgemerkt en gemeld door de aannemer zodat deze verholpen kunnen worden. Kleinere beschadigingen worden soms niet opgemerkt en dan verdwijnt de beschadigde kabel weer onder de grond. Dit type beschadiging (vaak ‘haarscheurtjes’ in de kabelmantel) kan storingen veroorzaken wanneer de bodem nat is. Dit is op de Oost-West As aan de orde geweest, met als gevolg niet werkende lichtmasten langs de Hartveldseweg en/of Muiderstraatweg. Het oplossen van storingen in de kabelmantel is lastig want de schade kan zich over de gehele lengte van de kabelmantel bevinden. Het lokaliseren van deze schade is dus een hele opgave waarbij bovendien gegraven moet worden. Eind februari 2021 heeft de opzichter gemeld dat de verlichting langs de Oost-West As weer naar behoren werkt”, aldus B en W.

Prioriteit bij klachten/storingen 

“Er is verschil tussen reguliere meldingen en calamiteiten. Onder calamiteiten verstaan we een storing aan de verkeersregelinstallatie (VRI), een gevaarlijke situatie met een aangereden mast of een andere situatie die de verkeersveiligheid in gevaar brengt en dus om snelle actie vraagt. Bij calamiteiten in het weekeinde en buiten kantooruren is er altijd een opzichter bereikbaar dankzij de consignatiedienst. Grotere storingen (meerdere masten) worden direct doorgezet naar Speer. Deze bekijkt de locatie en de situatie. Ligt de storing aan de armaturen of de lampen, dan wordt dit door Speer verholpen. Ligt het probleem bij de bekabeling dan geeft Speer de storing door aan Liander. Wanneer uit de melding blijkt dat het om een fasestoring gaat, wordt de stap van ter plaatse bekijken overgeslagen en wordt direct Liander ingeschakeld. Meldingen over een enkele mast worden doorgezet naar de opzichter openbare verlichting. Hij bezoekt de locatie en bepaalt de ernst van de situatie. Afhankelijk hiervan wordt de storingsdienst van Speer gebeld of wordt het als een reguliere storing opgepakt. Bij calamiteiten wordt binnen een dag actie ondernomen. Dat betekent dat simpele storingen in het beheersysteem worden gezet en dat bij meer urgente of complexe situaties contact wordt gezocht met Speer om de situatie beter te duiden. Het oplossen van storingen heeft onze aandacht en we zitten hier bovenop. We zijn hierbij echter afhankelijk van de aard en de omschrijving van de melding en van de beschikbaarheid van externe partijen; factoren waar we als gemeente niet altijd invloed op hebben.”

Gevaarlijke situaties

Het college geeft aan dat iedereen zich er van bewust is dat storingen aan de openbare verlichting vervelend zijn en soms gevaarlijke situaties kunnen opleveren. “Waar dat laatste het geval is, wordt alles op alles gezet om de storing zo snel mogelijk te (laten) verhelpen. Het moge duidelijk zijn dat we daarbij als gemeente afhankelijk zijn van verschillende partijen, waardoor afhandeling soms minder snel gaat dan wij zouden willen. We blijven in contact met alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat in een goede verstandhouding en in goede samenwerking de openbare verlichting in Diemen naar behoren functioneert.”

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief