Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

College geeft definitief verkeersontwerp Diemen-Zuid vrij voor inspraak

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W heeft het definitief verkeersontwerp voor Diemen-Zuid vrijgegeven voor inspraak.

Het verkeersontwerp vormt de basis voor het wijzigen van de verkeersstructuur in Diemen-Zuid. Het wijzigen van de verkeersstructuur houdt in dat de huidige busbaan wordt opengesteld voor al het verkeer, er een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op de hoofdwegen in Diemen-Zuid wordt ingevoerd en het aanleggen van een rotonde bij de kruising Boven Rijkersloot-Beukenhorst.

Het concept verkeersplan is in een eerder stadium gepresenteerd aan omwonenden en andere belanghebbenden. De ontvangen reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het definitief verkeersontwerp. Geïnteresseerden kunnen gedurende zes weken reageren op dit verkeersontwerp. Omwonenden worden per brief geïnformeerd.

Meedenken over herinrichten openbare ruimte

Nu het verkeersontwerp gereed is, start de gemeente ook met de voorbereidingen voor het herinrichten van de openbare ruimte in de omgeving. Vanwege de geldende coronamaatregelen zijn fysieke inspraakavonden nu niet mogelijk. In plaats daarvan wordt gestart met een enquête waarin bewoners hun ideeën/mening kunnen geven over de herinrichting. Op basis daarvan wordt een schetsontwerp gemaakt dat online wordt gepresenteerd. De reacties op het verkeersontwerp en het schetsontwerp worden later samengevoegd tot een integraal ontwerp.

Procedure bestemmingsplan 

Het maken van het integraal ontwerp loopt parallel aan de lopende bestemmingsplanprocedure. Het wijzigen van het bestemmingsplan is juridisch noodzakelijk om de wijzigingen in de verkeersstructuur te kunnen realiseren. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 4 december 2020 tot en met 14 januari 2021 ter inzage gelegen. Hierop heeft de gemeente diverse inspraakreacties ontvangen. Deze reacties worden nu behandeld, waarna de gemeenteraad zich over het bestemmingsplan kan uitspreken. De verwachting is dat het bestemmingsplan in juni/juli aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Aanleiding wijzigen verkeersstructuur

De aanleiding voor het wijzigen van de verkeersstructuur in Diemen-Zuid is de ontwikkeling van de nieuwe Diemense woonwijk Holland Park en de wens om dit nieuwe woongebied goed aan te sluiten op de rest van Diemen. Na de aanpassing ontstaat straks een eenduidige en sociaal veiligere route van Holland Park naar Diemen-Centrum. Voetgangers, fietsers, auto’s en openbaar vervoer zijn dan in één verbinding gecombineerd.

Verder maakt het wijzigen van de verkeersstructuur deel uit van het plan om Diemen-Zuid, dat inmiddels zo’n veertig jaar bestaat, een verbeteringsslag te geven. 

Website

Alle informatie over het wijzigen van de verkeersstructuur Diemen-Zuid is vanaf vrijdag te vinden op de gemeentelijke website www.diemen.nl.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief