Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Ontwerp bestemmingsplan: busbaan in Diemen-Zuid open voor alle verkeer

Algemeen

DIEMEN - Het college van van B en W heeft het ontwerp bestemmingsplan voor het wijzigen van de verkeersstructuur in Diemen-Zuid vrijgegeven voor zienswijzen. Het wijzigen van de verkeersstructuur houdt in het openstellen van de huidige busbaan voor al het verkeer, het invoeren van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op de hoofdwegen in Diemen-Zuid en ook het aanleggen van een rotonde bij de kruising Boven Rijkersloot-Beukenhorst. 

In een eerder stadium is een verkeersontwerp gemaakt waar deze voorstellen in zijn verwerkt. Dit ontwerp is gepresenteerd aan omwonenden en andere belanghebbenden. Het college is zich ervan bewust dat het wijzigen van de verkeersstructuur Diemen-Zuid ingrijpend is en wil daarom dit proces zo goed mogelijk uitvoeren en alle betrokkenen de gelegenheid geven hun inbreng te hebben. 

Sociaal veilige route

De aanleiding voor het wijzigen van de verkeersstructuur is de ontwikkeling van de nieuwe Diemense woonwijk Holland Park en de wens om dit nieuwe woongebied goed aan te sluiten op de rest van Diemen. Na de aanpassing ontstaat straks een eenduidige en sociaal veiligere route van Holland Park naar Diemen-Centrum. Voetgangers, fietsers, auto’s en openbaar vervoer zijn dan in één verbinding gecombineerd.

Verder maakt het wijzigen van de verkeersstructuur deel uit van het plan om Diemen-Zuid, dat inmiddels zo’n veertig jaar bestaat, een verbeteringsslag te geven. Dat programma bestaat uit een aantal projecten die de komende periode in samenhang worden uitgevoerd in Diemen- Zuid. Het gaat dan om het uitbreiden van winkelcentrum De Kruidenhof en het aanpassen van de omgeving ervan, mogelijke sociale woningbouw op de Griend en om aanpassing van de verkeersstructuur. Samen moeten die ervoor zorgen dat Diemen-Zuid weer een tijd goed meekan.

Voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerp van het nu gepresenteerde ontwerp bestemmingsplan Hoofdverkeersstructuur Diemen-Zuid heeft van 21 februari tot en met 16 april 2020 al ter inzage gelegen. Hierop heeft de gemeente 44 inspraakreacties ontvangen. Deze reacties waren vooral gericht op thema’s zoals verkeersveiligheid, verkeer, luchtkwaliteit, geluid en andere zaken. Een deel van de inspraakreacties heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp bestemmingsplan dat nu is vrijgegeven voor inspraak. Het wijzigen van het bestemmingsplan is juridisch noodzakelijk om de wijzigingen in de verkeersstructuur te kunnen realiseren.

Herinrichten openbare ruimte

Naast het starten van de bestemmingsplanprocedure wil de gemeente ook het traject voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom de route van de busbaan gaan starten. Bewoners worden uitgenodigd worden mee te denken over die inrichting. In dit proces worden aspecten zoals groen, voldoende speelvoorzieningen, aanpak parkeeroverlast etc. meegenomen. Vanwege de geldende coronamaatregelen wordt gekeken naar manieren om deze participatie op een goede manier vorm te geven. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief