Foto: DiemerNieuws

Eerste stap op weg naar Omgevingsvisie Diemen gezet

DIEMEN - Het college van Ben W van Diemen heeft de concept Omgevingsagenda vastgesteld en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De Omgevingsagenda is met input van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen.

De Omgevingsagenda is een document waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen, ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in Diemen worden gepresenteerd. Dit aan de hand van vier mogelijke denkrichtingen. Dat zijn:

Diemen als dorp, Groei en verstedelijking, Groen en gezond en Duurzame koploper.

Het zijn geen concrete perspectieven die daadwerkelijk worden uitgevoerd en waaruit een keuze kan worden gemaakt. Het zijn vier mogelijke denkrichtingen voor Diemen die in het kader van de Omgevingsvisie onderzocht worden. Ze zijn bedoeld om de discussie op gang te brengen en erachter te komen wat de samenleving hiervan vindt. De meest waardevolle componenten uit de verschillende toekomstperspectieven worden vertaald naar de uiteindelijke Omgevingsvisie.

Ophalen input samenleving

Een belangrijk onderdeel om te komen tot een Omgevingsagenda, was een online enquête in mei van dit jaar. Deze is gehouden onder de inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners van de gemeente Diemen. Hierbij werd de mening gevraagd over de toekomst van Diemen. Wat waarderen inwoners aan Diemen en wat zouden ze willen veranderen?

Ruim 800 inwoners en circa 50 partners van de gemeente hebben de enquête ingevuld. Hieruit kwam onder andere naar voren dat het behouden of uitbreiden van het groen in de wijk en het buitengebied belangrijk is voor inwoners. Inwoners voelen het spanningsveld tussen verschillende wensen zoals natuur en groen en nieuwe woningen. Ook bleek uit de resultaten dat inwoners zich erg betrokken voelen bij het maken van de Omgevingsvisie en willen meedenken tijdens het verdere proces hierover.

De uitkomsten van de enquête zijn gebruikt om een Omgevingsagenda te maken. Ook is gekeken naar algemene ontwikkelingen en trends zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, vergrijzing en mobiliteit. Verder zijn er ook gesprekken gevoerd met allerlei partners van de gemeente zoals buurgemeenten, de cliëntenraden, de kinderraad, jongerenraad en andere partijen.

De gemeente wil verder in gesprek gaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners over hoe Diemen nu en in de toekomst een prettige gemeente blijft om in te wonen en te werken. Hiervoor wordt een participatietraject gestart onder de noemer ‘Mijn Diemen van morgen’.

Met de aanhoudende coronamaatregelen is de richtlijn van de gemeente Diemen om tot de zomer van 2021 zoveel mogelijk in te zetten op digitale participatie.

Tussenstap naar Omgevingsvisie

De Omgevingsagenda is een tussenstap op weg naar de Omgevingsvisie van Diemen; een visie op hoe de omgeving van Diemen in de toekomst eruitziet. Het doel van de Omgevingsvisie is één samenhangende visie op te stellen voor de gewenste ontwikkeling van Diemen. Elke gemeente is verplicht een Omgevingsvisie te maken vanwege de Omgevingswet die door het Rijk ingevoerd wordt. De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.

Het is de bedoeling dat de Omgevingsvisie in 2021 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Meer informatie over de Omgevingsvisie is te vinden op de website van de gemeente Diemen: https://www.diemen.nl/Onderwerpen/Omgevingsvisie_Diemen_2040

Einde bericht

--------------------------------------------------------------------------------------

Meer berichten