Lex Scholten, wethouder van Financiën.
Lex Scholten, wethouder van Financiën. Foto: Trudy Kroese

‘Ambities blijven overeind in begroting Diemen’

Algemeen

DIEMEN - Het college ziet kans om zijn ambities overeind te houden in de Programmabegroting 2021. Het financiële perspectief is door de effecten van de coronacrisis momenteel nog onzeker, maar de collegeplannen voor de komende jaren hoeven vooralsnog niet aangepast te worden. “We staan er financieel best goed voor en we kunnen dus een stootje hebben”, aldus wethouder Financiën Lex Scholten. Het college bood de begroting aan de gemeenteraad aan, die daarover in oktober zal vergaderen, waarna op 5 november de vaststelling staat gepland.

Onzekerheden

Uiteraard raakt de coronacrisis Diemen ook stevig, maar het college acht nog zoveel onzekerheden aanwezig, dat maatregelen niet op voorhand nodig zijn. “Natuurlijk hebben we met veel incidentele tijdelijke kosten te maken: extra handhaving, derving van huurinkomsten, kosten voor inrichting op 1,5 meter afstand, betalingsuitstel, extra inkomensondersteuning etcetera. We verwachten daarvoor ook compensatie van het rijk, maar weten nog niet precies hoeveel. Het grootste risico zien wij nu in de economische ontwikkeling en de uitwerking daarvan op de bijstand. Dat zal mogelijk pas over twee, drie jaar echt goed zichtbaar zijn. In die omstandigheden willen we nu niet op voorhand al pijnlijke maatregelen nemen. Bovendien is onze financiële positie door het zorgvuldige beleid en door de groei van de gemeente behoorlijk gezond.”

Behoorlijk geraakt

Hoewel het financiële effect van de coronacrisis nog beperkt blijft, geeft Scholten wel aan dat de gemeente behoorlijk geraakt is door de maatregelen die met de coronacrisis gepaard gaan: ‘Heel veel ambtenaren werken nu al maanden thuis, we werken voor directe baliecontacten nog steeds op afspraak, er wordt veel extra handhaving gevraagd en we zijn noodgedwongen op zoek naar nieuwe, andere vormen van participatie. Dat vraagt wel wat van de gemeente, maar het lukt ons goed om alle processen op orde te houden.’

Ambities

Ook de ambities van het college kunnen overeind blijven. De geplande investeringen ten behoeve van de spoorwegonderdoorgang aan de Ouddiemerlaan en de basisschool in HollandPark blijven overeind en komen nu in de fase van uitvoering. In de nu aangeboden begroting voor 2021 zijn ook nieuwe investeringen opgenomen. Voor de bouw van een nieuwe sporthal aan de Prins Bernhardlaan en de verbouwing van de bestaande is € 8,4 miljoen uitgetrokken, voor de herinrichting van sportpark De Diemen € 2,5 miljoen en voor de verhuizing van de bibliotheek naar De Omval een kleine € 4 miljoen. In de begroting is opnieuw geld opgenomen voor de aanleg van een strandje aan De Diem en ook voor de ecologische inrichting van Park Spoorzicht is geld gereserveerd. 

Investeringen

Wethouder Scholten verklaart: “De groei van Diemen vraagt om investeringen om alle voorzieningen op peil te houden, zodat alle inwoners - oude en nieuwe- zich goed bediend voelen.” Die groei van de gemeente blijft naar verwachting aanhouden, want HollandPark West gaat in aanbouw en de laatste fase van Plantage de Sniep wordt voltooid. De groei vertaalt zich nu onder andere ook in een uitbreiding van het ambtelijk apparaat, met name in het ruimtelijk domein. Op het gebied van veiligheid blijft er aandacht voor het tegengaan van ondermijning, extra toezicht op straat en een goed zorgaanbod voor kwetsbare jongeren die dreigen af te glijden naar het criminele circuit. Duurzaamheid blijft voor het college een belangrijk aandachtspunt. De afvalinzameling en de uitvoering van de eerder vastgestelde duurzaamheidsagenda zijn daarbij komende jaren de belangrijkste financiële focuspunten. Ook binnen het sociaal domein wordt er in de begroting op verschillende terreinen extra geld uitgetrokken, met name voor de maatwerkvoorzieningen in de Wmo en voor de bijzondere bijstand.

Sociaal domein

In het sociaal domein ligt ook het grootste financiële zorgpunt voor het college. Net als bij vrijwel alle gemeenten in Nederland lopen de kosten daarbij op, vooral voor de jeugdzorg. Door beheersmaatregelen en nieuwe inkoop per 2022 wil de gemeente de sterk toenemende kosten beperken, maar vooralsnog moet het budget voor de openeinderegeling van de specialistische jeugdhulp met € 990.000 worden opgehoogd. “Dat drukt ook bij ons zwaar op de begroting. Daarom zetten we in Diemen nu in op preventieve jeugdhulp, maar hier moeten uiteindelijk landelijk structurele maatregelen de oplossing zijn.”

Lokale lasten

De begroting die het college nu aan de gemeenteraad aanbiedt, heeft een omvang van om en nabij de € 100 miljoen. De lokale lasten stijgen in het algemeen in lijn met de inflatie, zo’n 1,7%. Alleen bij de afvalstoffenheffing is sprake van een grotere verhoging. Die wordt onder andere veroorzaakt doordat er meer (rest)afval wordt aangeboden. Hierdoor zijn er meer ledigingen nodig van de ondergrondse containers.

De bespreking in de gemeenteraad is geagendeerd voor 29 oktober en 5 november.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief