College wil werken aan divers en inclusief Diemen

DIEMEN - Het College van B&W wil dat in Diemen iedereen zichzelf kan zijn, gelijke kansen krijgt en dat niemand aan de kant staat of zich buitengesloten voelt. Dat is vastgelegd in het coalitieakkoord Duurzaam Samenleven 2018-2022. Hoe het college die ambitie vertaalt naar concreet beleid en uitvoeringsplannen staat in de eerste diversiteitsnota ‘Diemen Divers en Inclusief 2020-2022’. De gemeenteraad zal de nota binnenkort met het college bespreken en daar vervolgens over besluiten.

Het werken aan diversiteit en inclusie begint niet pas nu. Als Regenbooggemeente is Diemen al langer actief met inzet op veiligheid, zichtbaarheid en ontmoeting voor de lhbti-gemeenschap. Maar diversiteit en inclusie vormen een veel breder begrip. Het heeft betrekking op allerlei groepen die mogelijk aan de kant blijven. Denk aan ouderen op de arbeidsmarkt, mensen met beperkingen, inwoners met een andere etnische achtergrond of mensen die laaggeletterd zijn. Wethouder Jeroen Klaasse: “We zijn al aan de slag, maar deze notitie markeert toch het officiële startpunt van ons diversiteitsbeleid. Het is tijd om veel breder in te zetten op diversiteit en inclusie. Het is belangrijk dat we hierbij niet alleen handelen vanuit een ivoren toren, maar samenwerken met alle groepen in Diemen. We moeten niet over maar mét mensen praten en ze betrekken bij allerlei overheidsprocessen en zoveel mogelijk belemmeringen wegnemen.”

Belangrijke thema’s

Voor het maken van de Nota Diemen Divers & Inclusief zijn gesprekken gevoerd met veel verschillende organisaties en mensen in Diemen. Dat vormde de aanzet tot een diversiteitsnetwerk. Daaruit is een aantal belangrijke thema’s opgekomen, die nu leidend zijn in het beleidsplan: lhbti, fysieke beperking, culturele/migratieachtergrond, gender en leeftijd.

In de nota Diemen Divers & Inclusief zijn al concrete activiteiten opgenomen om het beleid uit te werken. Zo wil de gemeente onder meer twee keer per jaar een diversiteitsplatform organiseren voor de organisaties, inwoners en stichtingen die werken aan verbinding en inclusie in Diemen. Er wordt gewerkt aan een lokale inclusieagenda en voor het onderwijs wil Diemen onder andere aanhaken bij het programma Gelijke Kansen van het Ministerie van OC&W. Wethouder Klaasse: “We ondersteunen en faciliteren daarnaast graag verbindende initiatieven van inwoners en organisaties in Diemen. Een zorg is wel dat we vaak dezelfde mensen tegenkomen. Het is heel waardevol om daarbij op zoek te gaan naar verbreding. We willen hierin samen optrekken met vrijwilligersorganisaties, winkeliersverenigingen en bedrijven.”

Goede voorbeeld

De gemeente wil ook zelf het goede voorbeeld geven. Klaasse: “Ons eigen personeelsbestand is nog niet divers genoeg. Daar werken we aan. Inclusie moet bovendien het uitgangspunt worden bij alles wat we doen als gemeente. Bij projecten die we realiseren, beleid dat we maken of besluiten die we nemen, moeten we de inclusiviteitsbril ook opzetten. Meer meewegen of iedereen de gelegenheid heeft om mee te doen. Daarom is het belangrijk om het beleid dat we daarvoor hebben opgesteld ook ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Zo kunnen we verantwoording afleggen voor ons beleid en het gevraagde budget en krijgen de gemeenteraadsleden de gelegenheid om hun mening te vormen en ook input te leveren. Zo kunnen we stappen maken voor een divers en inclusief Diemen de komende jaren.”

Meer berichten