Afbeelding
Foto: G.J. Schultz

College positief over plannen voor E-boiler Vattenfall

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W van Diemen staat positief tegenover de plannen van Vattenfall om op het terrein van de huidige elektriciteitscentrale in Diemen een elektrische boiler te plaatsen. Het plan levert volgens het college een bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening zoals afgesproken in het convenant ‘Verduurzaming Stadsverwarmingscentrale’ dat met Vattenfall is gesloten met betrekking tot de biomassaketel.

Omdat er in de toekomst steeds meer elektriciteit uit wind en zon wordt opgewekt is het de verwachting dat er vaker pieken of overschotten in elektriciteit gaan ontstaan. De E-boiler zet deze overtollige stroom om in warmte. De warmte wordt via het stadswarmtenet geleverd aan huishoudens in Diemen, Almere en Amsterdam, of bewaard voor later in de al bestaande waterbuffer van Diemen. Dit gebeurt nagenoeg zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Het voordeel is ook dat de huidige aardgasgestookte ketels en de (nog te bouwen) tijdelijke biomassaketel hierdoor minder belast worden.

Vattenfall heeft voor de plannen een omgevingsvergunning aangevraagd bij de provincie. Omdat het plan afwijkt van het geldende bestemmingsplan vraagt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, namens de provincie Noord-Holland, aan de gemeenteraad van Diemen advies. Hiertoe kan de gemeenteraad een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) afgeven. Het college van B en W staat positief tegenover de plannen en adviseert de gemeenteraad om in te stemmen met de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen. De gemeenteraad vergadert volgende week donderdag 25 juni over dit voorstel.

Als de gemeenteraad instemt dan wordt de ontwerp Vvgb samen met de ontwerp omgevingsvergunning door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, namens de provincie, zes weken ter inzage gelegd en vrijgegeven voor belanghebbenden om zienswijzen in te dienen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn. De omgevingsdienst zal dit te zijner tijd aankondigen via een publicatie in de lokale kranten en omwonenden zullen per brief worden geïnformeerd.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief