Foto: Rick Bakker, Inbo Amsterdam

Nieuwe terinzagelegging stukken Arent Krijtsstraat

DIEMEN - Het college van B en W heeft vanwege de coronamaatregelen besloten de ruimtelijke stukken voor de Arent Krijtsstraat opnieuw ter inzage te leggen.

Vanaf vrijdag 10 april 2020 liggen de volgende stukken zes weken opnieuw ter inzage: het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder en het ontwerpbesluit voor de Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Tijdens deze periode heeft iedereen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Dit wordt via een publicatie op de gemeentepagina en ook in de Staatscourant bekend gemaakt.

Geen inloopavond
De inloopavond van 24 maart is niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen. Omdat deze maatregelen voorlopig nog blijven gelden, wordt in de nieuwe periode geen inloopavond georganiseerd. In plaats daarvan heeft de gemeente alle stukken en overige informatie zoals onderzoeken e.d. digitaal beschikbaar gesteld op de website. Ook kunnen mensen contact opnemen als zij nog aanvullende vragen hebben. Zie de link: https://www.diemen.nl/inwoner/publicatie/nieuwbouw-appartementen-hoek-arent-krijtsstraat.

Vervolg
De eventuele zienswijzen over de ontwerpbesluiten worden meegenomen in de besluitvorming. De gemeenteraad neemt in september 2020 een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college neemt een besluit over de hogere waarden en de omgevingsvergunning. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw begin 2021 en wordt het gebouw halverwege 2022 opgeleverd.

Meer berichten