Afbeelding

College akkoord met nieuwbouw Arent Krijtsstraat, gemeenteraad nu aan zet

Buurt / wijk

DIEMEN - Het college van B en W wil een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van een pand aan de Arent Krijtsstraat 1. De gemeenteraad is nu aan zet. Die beslist in september of er al dan niet een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven.

Het plan voor hoogbouw op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg stuit op het nodige verzet van direct omwonenden. Een aantal mensen dat elders in de gemeente woont vindt het evenmin een goed idee.

Zienswijzen

Van 1 tot en met 29 juni konden er zienswijzen worden ingediend aangaande het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarden. Het college geeft aan ruim dertig zienswijzen te hebben ontvangen en heeft deze beantwoord. De antwoorden staan in een reactienota die de indieners van zienswijzen hebben ontvangen.

Het college van B en W kan pas een omgevingsvergunning afgeven nadat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgeven over de omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan.

Raadsvergadering

De voorgestelde verklaring van geen bedenkingen wordt behandeld tijdens de informatieve raadsvergadering van 14 september. Op 28 september neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit over het verlenen van de verklaring van geen bedenkingen.

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen ligt tot en met 31 augustus ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. Tot en met 31 augustus kan iedereen schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze indienen bij de gemeenteraad tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar de gemeenteraad, Postbus 191, 1110 AD te Diemen.

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief