Afbeelding

Zoekgebieden duurzame energieopwekking nu duidelijker op de kaart

Algemeen

DIEMEN - Bij de vaststelling van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Diemen het college de opdracht gegeven om de kaart met zoekgebieden voor zonne- en windenergie in lijn te brengen met de teksten in de RES 1.0. 

Dit heeft ertoe geleid dat de zoekgebieden voor grootschalige duurzame energieopwekking nu duidelijker op de kaart staan: in het buitengebied langs zware infrastructuur en langs de Gooiseweg. Het college heeft tegelijk een besluit genomen om de optie voor een windmolen in het zoekgebied vlak bij manage de Eenhoorn te schrappen.

Op de kaarten in de RES 1.0 van de Energieregio Noord-Holland Zuid waren de zoekgebieden voor zonne- en windenergie heel globaal weergegeven. Dit wekt de indruk dat er in Diemen gezocht wordt in een gebied dat de gehele Diemerscheg en de Gooiseweg omvat. De gemeenteraad heeft daarom bij de behandeling van de RES 1.0 op 17 juni via een amendement het college opdracht gegeven op de kaart duidelijker te maken dat er – zeker als het gaat om windenergie - in het buitengebied alleen gezocht wordt langs zware infrastructuur zoals het spoor, autosnelwegen en het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Minimale afstand

Het college heeft nu de kaart laten aanpassen en daarbij zijn duidelijke uitgangspunten gehanteerd. Zo is voor windenergie rekening gehouden met een minimale afstand tot woningen van 400 meter. En de zoekgebieden bevinden zich binnen een strook van 120 meter langs zware infrastructuur zoals snelwegen, spoorlijnen en het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook is nogmaals goed gekeken of er in deze gebieden geen ‘harde beperkingen’ gelden voor windturbines met een ashoogte van maximaal 90 meter en een rotordiameter van 110 meter. Harde beperkingen zijn bijvoorbeeld afstand tot wegen, spoorlijnen, hoogspanningsleidingen en hoogtebeperkingen Schiphol. 

De Eenhoorn

Het college heeft daarnaast een besluit genomen om de optie voor windenergie in het zoekgebied tussen de A1 en de spoorlijn Diemen-Weesp (West), vlak bij manege de Eenhoorn te laten vervallen. Het zoekgebied blijft wel overeind voor verder onderzoek naar kansen voor zonne-energie. Belangrijkste reden dat het college tot nieuw inzicht komt zijn de recente uitkomsten in de ontwikkeling van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie, waar veel inwoners over meegedacht hebben, sluit toekomstige woningbouw in het gebied van de spoordriehoek niet uit. Het college benadrukt dat de keuze voor woningbouw in dit gebied nu niet wordt gemaakt. Wel wil het college voorkomen dat het nu keuzes maakt die eventuele toekomstige woningbouwplannen in de weg gaan zitten. Ook is meegewogen dat in dit gebied het tracé van de toekomstige IJmeerlijn (metro naar Almere) loopt. Tenslotte heeft het college meegewogen dat het hier om één windmolen gaat die weinig relatie heeft met de overige resterende zoekgebieden voor windenergie. De molen is bijvoorbeeld niet goed te betrekken bij een lijnopstelling. 

Het resultaat is een aangepaste kaart. Deze kaart is ook in de omgevingsvisie van Diemen verwerkt. 

Van RES 1.0 naar RES 2.0

Bij de vaststelling van de RES 1.0 heeft de gemeenteraad van Diemen op 17 juni ook groenlicht gegeven voor een verdere verkenning van de mogelijkheden van wind- en zonne-energie in de Diemense zoekgebieden. Het zoekproces gaat dus door. De gemeente werkt momenteel aan een plan van aanpak om van RES 1.0 naar RES 2.0 te komen en waarin ook het gesprek met inwoners en andere betrokkenen ruim aandacht krijgt. Naar verwachting is dat plan in het vierde kwartaal gereed. Ook is het de inzet dat er afstemming plaatsvindt met buurgemeenten en de provincie Noord-Holland. Diemen kiest nog altijd voor een open aanpak, waarbij het doel van het vervolgtraject kan zijn: een voldoende gedragen basis voor een volgende fase, waarin zonne- en windenergie met initiatiefnemers kan worden geconcretiseerd. Maar de uitkomst van het proces kan ook zijn dat er geen ruimte is voor wind- en of zonne-energie in Diemen.

Uit de krant