Afbeelding

Groene en gezonde leefomgeving belangrijk voor Diemenaren

Algemeen

DIEMEN - In de week van 7 tot en met 11 juni heeft de gemeente de participatieweek Mijn Diemen van Morgen georganiseerd over de toekomstige leefomgeving van Diemen. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners, buurgemeenten en regionale partners spraken met elkaar en met medewerkers van de gemeente Diemen over de toekomst van Diemen. 

Uit de participatieweek is gebleken dat ondanks dat Diemen er op sommige plekken stedelijk uitziet, het voor inwoners als relatief dorps voelt. Tegelijkertijd hechten we ook veel waarde aan ons groene buitengebied. Uit de week bleek verder dat veel mensen een duidelijk maar ook een genuanceerd beeld hebben over hun ‘dorp’ Diemen. De meeste inwoners zien de druk van de woningmarkt en ook de noodzaak daar wat aan te doen. Maar tegelijkertijd vinden ze de dorpse verbondenheid en groen en gezondheid, ook heel belangrijk.

Denkrichtingen

Voor het maken van de Diemense Omgevingsvisie heeft de gemeente vier mogelijke denkrichtingen uitgewerkt. Elke denkrichting heeft een eigen karakter en kenmerken. De denkrichtingen zijn: Dorpse verbondenheid, Groen en Gezond, Duurzame koploper en Groei en Verstedelijking. De denkrichtingen zijn gebruikt als leidraad om in gesprek te gaan over de toekomst van Diemen.

Vragenlijsten en gesprekken

In de week van Mijn Diemen van Morgen konden bewoners en ondernemers op verschillende momenten hun mening geven over de toekomst van Diemen. Onder andere is een onderzoek uitgevoerd via een online vragenlijst op de website. De vragenlijst bevatte vragen over de toekomst van Diemen, gekoppeld aan de vier denkrichtingen. Met meer dan 800 ingevulde vragenlijsten, is de respons zeer hoog te noemen. Ook gingen medewerkers van de gemeente Diemen op verschillende locaties in Diemen (centrum, Gruttoplein en De Kruidenhof) in gesprek met allerlei bewoners. Meer dan zeventig straatgesprekken zijn gevoerd. Tenslotte zijn ook diverse online bijeenkomsten georganiseerd voor verschillende groepen die goed zijn bezocht zoals voor inwoners en bedrijven, jongeren, de maatschappelijke partners van de gemeente, buurgemeenten en dergelijke.

Milieu effect rapportage (MER)

Bij het maken van de Omgevingsvisie voor Diemen, wil de gemeente de keuzes op het milieu zo goed mogelijk meewegen. Daarom worden de milieu- en omgevingseffecten van de vier denkrichtingen in beeld gebracht in een milieu effect rapportage.

Het doel is daarbij inzichtelijk te maken welke effecten de verschillende ontwikkelingen hebben op de leefomgeving in de Omgevingsvisie. Als start van de MER, is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt. Deze notitie beschrijft welke relevante milieu- en omgevingsaspecten in het MER onderzocht worden (reikwijdte). De NRD ligt van 2 juli tot en met 13 augustus 2021 ter inzage en is online te raadplegen op de website.

Vervolg

De verslagen van de online bijeenkomsten van de inwoners als ook van de maatschappelijke partners is terug te vinden op de website: www.diemen.nl/omgevingsvisie. Ook de resultaten van de vragenlijst is hier terug te vinden en een toelichting op de denkrichtingen. Ook de NRD is hier terug te vinden.

Het is de bedoeling om na de zomervakantie een eerste versie van de Omgevingsvisie gereed te hebben.

Uit de krant